Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Mzdová a personální agenda
(vč. cestovních náhrad, odměny zastupitelů, odměny volebních komisí, členů komisí a výborů)
BOZP + pracovní úrazy Evidence obyvatel včetně přihlašovacích lístků (listinná-přihlašovací lístky, elektronická-propojeno s registrem) Volební agenda Vidimace a legalizace Kronika Místní poplatky, odpady, psi, veřejné prostranství, apod. Smlouvy (kupní, nájemní, darovací, s dodavateli, mimo veřejné zakázky), věcná břemena Hřbitovní poplatky a evidence hrobů, nájemní smlouvy hrobových míst  Podněty k územnímu plánu (veřejné projednání)  Běžná e-mailová komunikace, datová schránka  Evidence došlé pošty: Podací deník/spisová služba Krizová hlášení, evidence podle krizového plánu, seznam majitelů nemovitostí pro krizová, mimořádná hlášení  Územní plánování a stavební řád - účastník, dotčený orgán, silniční správní úřad  Přidělení čísla popisného a čísla evidenčního Dokumenty k jednotlivým nemovitostem vč. projektové dokumentace, vyjádření obce apod. Správní řízení (není-li obsahem jiné agendy)  Žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., a odpovědi  Czech Point (listinná) Informace poskytované oprávněným orgánům o obyvatelích obce (soudy, policie, úřady apod.) Úřední deska a vývěska (doručení veřejnou vyhláškou, nepovinné zveřejnění) Zápisy a usnesení zastupitelstva, rady, výborů a komisí včetně příloh a podkladů Knihovna: Evidence čtenářů a jejich aktivit Významné životní události  Dražební vyhlášky, exekuční řízení Bytové hospodářství Účetnictví a pokladna Veřejně prospěšné práce; zaměstnávání osob ve výkonu trestu JSDH Zasílání informací a aktualit občanům SMS zprávou/emailem (mimo krizová hlášení) Veřejné zakázky a výběrová řízení Webové stránky obce Testování zaměstnanců
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Vedení mzdové a personální agendy Školení zaměstnanců o bezpečnosti na pracovišti a vedení knihy úrazů a následné dokumentace Vedení evidence obyvatel Příprava a organizace voleb Úřední ověření listiny a podpisu a  vedení knihy podpisů Vedení kroniky Výběr poplatků Uzavírání a plnění smluv Evidence a administrace poplatků za nájem hrobových míst, uzavírání smluv na hrobová místa, vedení hřbitovní knihy Evidence podnětů a připomínek k územnímu plánu od občanů Přijetí podání a komunikace Vedení přijatých a odesílaných dokumentů Evidence osob pro informování v krizi nebo při mimořádné situaci Příprava a dokumentace územního a stavebního řízení Přidělení čísla popisného a čísla evidenčního Evidence stavebních prací Vedení správního řízení Vyřízení a evidence žádostí a odpovědí dle zákona č. 106/1999 Sb. Vyřízení žádostí z Czech Point Poskytnutí informací o obyvatelích obce správním orgánům Vyvěšování na úřední desce Uchování a další nakládání se zápisy a usneseními Evidence čtenářů a jejich aktivit Oceňovaní životních jubileí (narozeniny, svatby, vítání občánků apod.), pamětní kniha Evidence dražebních vyhlášek Evidence žádostí, nabídek, nájemních smluv, pohledávková kniha Vedení účetnictví a pokladny Personální agenda pracovníků na VPP, osob ve výkonu trestu Personální dokumentace jednotky požární ochrany Informování občanů o dění v obci Administrace veřejných zakázek a výběrových řízení Informování o dění v obci Evidence testovaných osob a osob s výjimkou z testování
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
zaměstnanci obce, zastupitelé, dohodáři , členové komisí a výborů zaměstnanci obci obyvatelé s trvalým bydlištěm Voliči v obci, voliči na hlasovací průkaz Žadatelé Občané Občané a vlastníci nemovitostí Dodavatelé, občané Nájemci hrobů Občané a vlastníci nemovitostí Korespondenti Korespondenti Občané v obci, majitelé nemovitostí Občané, vlastníci nemovitostí Vlastníci nemovitostí Vlastníci nemovitostí, zástupci stavebních firem, stavebníci Žadatelé Žadatelé Žadatelé Občané a jiné fyzické osoby Občané a jiné fyzické osoby Občané a jiné fyzické osoby Čtenáři knihovny Občané obce - jubilanti Fyzické osoby Nájemníci v bytech Plátci a příjemci Zaměstnanci obce
Členové JPO Fyzické osoby Zástupci firem, OSVČ Občané obce Zaměstnanci obce
Kategorie osobních údajů Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, zdravotní pojišťovny, platové výměry, dohody a pracovní smlouvy, kontaktní, zdravotní způsobilost, výše odměny pro zastupitele, prohlášení poplatníka, čísla účtů, srážky ze mzdy, osvědčení o praxi, mzdové listy, evidenční listy důchodového pojištění jmenné, datum narození, kontaktní, rodné číslo, adresné, podpisy, popis úrazu, lékařské zprávy, zdravotní stav, zdravotní pojišťovna jmenné, adresné, rodné číslo, datum narození, místo narození, stav, rodiče, způsobilost Jmenné, adresné, datum narození Jméno a příjmení, datum narození, místo narození a číslo dokladu, listina co se ověřuje, datum, podpis Jmenné, adresné, datum narození Jmenné, adresné, výše poplatku, osvobození, datum narození, rodné číslo Jmenné, adresné, kontaktní, datum narození, podpisy, IČO, DIČ, předmět smlouvy Jmenné, adresné, kontaktní, datum narození, datum úmrtí, výše nájmu, poloh a č. hrobu, výše poplatku Jmenné, adresné, kontaktní, číslo parcely a nemovitosti, LV,podpisy  Jmenné, kontaktní, adresné, datum narození, předmět pošty Jmenné, adresné, kontaktní, podpis, předmět pošty Jmenné a kontaktní Jmenné, adresné, LV, číslo parcely, stavební záměr, kontaktní Jmenné, adresné, č. popisné, kontaktní, č. parcely Jmenné, adresné, rozhodnutí, LV, kontakty, datum narození Jmenné, adresné, kontaktní, věc, rozhodnutí, datum narození, IČO Jmenné, adresné, kontakty, datum narození, podpis, poskytnuté informace, IČO Jmenné, adresné, rodné číslo, číslo dokladu, podpis Jmenné, adresné, datum narození, popis předmětu žádosti Jmenné, adresné, datum narození,  č. parcely, IČO Jmenné, adresné, datum narození, parcela, IČO Jmenné, adresné, dlužné částky, poplatky Jmenné, adresné, datum narození, kontakt Jmenné, adresné, kontaktní, výše dluhu, označení majetku, rodné číslo, podpis Jmenné, adresné, kontaktní, datum narození, podpisy, spotřeba energií, výše nájmu, dlužné částky, závazky, pohledávky Jmenné, adresné, kontaktní, IČO, DIČ, datum narození Jmenné, adresné, kontaktní, datum narození, podpisy, výše odměny, popis práce Jmenné, adresné, kontakty, datum narození, podpis, zdravotní stav, číslo obuvi, oblečení, datum proškolení Jmenné, adresné, kontaktní Jmenné, adresné, kontaktní, IČO, DIČ, vzdělání, zkušenosti Jmenné, adresné, datum narození, cookies, fotografie Jmenné, datum narození, rodné číslo, číslo zdravotní pojišťovny, výsledek testu, datum testu
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců Zpracovatel ALIS s.r.o., ČSSZ, ÚP, zdravotní pojišťovny, finanční úřad zdravotní pojišťovna, Inspektorát práce   Zpracovatel ALIS s.r.o., Finanční úřad  Volební komise X Veřejnost X Katastr nemovitostí X Pořizovatel územního plánu X Zpracovatel ALIS s.r.o. X Stavební úřad, odvolací orgán X X Odvolací orgán X X Dotazující se orgán Veřejnost Občané obce, veřejnost X X X X Zpracovatel ALIS s.r.o. Úřad práce, Mediační a probační služba X X Kontrolní orgány, auditoři Zpracovatel ANTEE s.r.o.,Veřejnost X
Doba uchování osobních údajů 50 let - personální a mzdové listy, 10 let - nemocenské , sociální a zdravotní pojištění, 5 let - DPP, DPČ, mzdové lístky, výplatní listiny, evidence pracovní doby 5 let 50 let 5 let (seznamy), 10 let zápisy o výsledku hlasování 10 let 10 let (poté archiv) 5 let  5 let (po ukončení platnosti), 10 let (po ukončení platnosti při nabývání, prodeji, pronájmu obecního majetku) 10 let 10 let (po ukončení platnosti) 5 let 5 let 1 rok 10 let 5 let po dobu trvání oprávněného zájmu obce 5 let 5 let 1 rok 5 let 1 rok 10 let 5 let 1 rok 10 let 5 let 10 let 5 let 5 let po dobu trvání zájmu odběratele 10 let po dobu trvání oprávněného zájmu obce 3 měsíce
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
b) smlouva (zejm. pracovní smlouvy)
c) právní povinnost (např. zdravot. a sociální pojištění, odměny volebních komisí)
e) ve veřejném zájmu (např. odměny neuvolněných zastupitelů)
f) oprávněný zájem (např. uchování údajů o neúspěšných uchazečích)
c) právní povinnost např. 103/3 ZP (školení), pracovní úrazy
e) ve veřejném zájmu např. vedení evidence proškolených osob
c) právní povinnost c) právní povinnost c) právní povinnost e) úkol veřejné moci c) právní povinnost b) smlouva
c) právní povinnost (zákon říká. že údaje ze smlouvy musí být zveřejněny)
e) ve veřejném zájmu (transparentnost)
b) smlouva (nájem hrobového místa)
c) právní povinnost (poplatky) 
e) ve veřejném zájmu e) ve veřejném zájmu (e-mailová komunikace)
c) právní povinnost (datová schránka)
c) právní povinnost e) ve veřejném zájmu a při výkonu veřejné moci c) právní povinnost e) úkol veřejné moci e) úkol ve veřejném zájmu c) právní povinnost c) právní povinnost c) právní povinnost e) ve veřejném zájmu (na dožádání policie, soudu - ne vždy lze vyhovět) c) právní povinnost (informování o řízení, doručení veřejnou vyhláškou)
e)  úkol ve veřejném zájmu (nepovinné zveřejnění) 
c) právní povinnost (zastupitelstvo, rada)
e) úkol při výkonu veřejné moci (výbory, komise) 
b) smlouva
f) oprávněný zájem správce (vymáhání nároků, obnovení smlouvy a účtu)
a) souhlas při větším rozsahu zveřejnění OsÚ
e) ve veřejném zájmu získání údajů pro jubilea, publikování v omezeném rozsahu OsÚ
c) zákonná povinnost b) smlouva
c) právní povinnost (účetnictví)
e) ve veřejném zájmu (např. sociální účely)
c) právní povinnost b) smlouva (zejm. pracovní smlouvy)
c) právní povinnost (např. zdravot. a sociální pojištění)
c) právní povinnost e) ve veřejném zájmu b) smlouva
c) právní povinnost např. profesní způsobilost dodavatele
e) ve veřejném zájmu např. zastupující osoby
c) právní povinnost c) právní povinnost
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce §§ 96,  137, 142, 312 a násl.

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích § 72

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
§ 62
Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách zastupitelů

Vyhláška MV č. 59/2002 Sb. k provedení

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
§ 1

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC §§ 6/3+4, 7/4,

dále: vyplácené částky též na základě předpisů o účetnictví 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce § 103/1/i, 103/3, § 105/3, § 106

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci §§ 10, 10a --> prováděcí vyhlášky a nařízení vlády č. 201/2010 Sb. § 2 (evidence úrazů)
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel § 3/3+4, §§ 4, 4a, 5 (rozsah zmocnění ORP, matričního úřadu, obce a ohlašovny), § 10, § 12 (rušení údaje o pobytu) Zákon č. 62/2003 o volbách do EP

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zast. Krajů §§ 26

Zákon č. 275/2012 Sb. o volbě prezident
a § 30

Zákon. č. 491/2001 Sb., o volbách do obec. zast.
§ 28 --> vyhl. MV č. 59/2002 Sb. o provedení zákona o volbách do zastupitelstev obcí, §§ 3/3, 4

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu;

Vyhláška č.  233/2000 Sb.; vyhláška č. 59/2002 Sb.,; vyhláška č. 152/2000 Sb.
§§ 14a, 14b, 14c, 14e, 14g
Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování § 12, 18 až 18d Zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obce § 3 Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích; § 14a, 16 Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv § 5/5 (6/1/c ON), § 5/1 (6/1/e ON) Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví § 20/c, též §§ 7, 21, 25; pokud je obec provozovatel krematoria též § 15 Zákon č.183/2006 Sb., stavební zákon §§ 22/2+3, 23/3, 30, 44 e) e-mailová komunikace: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích § 35/2

c) datová schránka: Zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech
§ 6, Vyhláška č. 194/2009 Sb.
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě § 63/3

Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
§ 10
Zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon § 21a, též § 19

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému § 16
Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád, § 37/2 (podání)

Zákon. č. 183/2006 Sb., stavební zákon
§ 184
Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon § 121
/2

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
§§ 31, 31a
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích § 35/2
(pro potřeby vlastníků - riziková agenda - nutno vyjasnit pravidla přístupu)
Zákon č 500/2004 Sb., správní řád §§ 37/2 (podání), 45, 67, 68, 69  Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím § 14 Zákon č.365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy §§ 8a, 9 Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR § 18 Zák. č. 500/2004 Sb., správní řád §§ 25/2, 26, 47, 144,  a další zákony, např. daňový řád nebo občanský soudní řád

Zákon č. 106/1999 Sb., o svob. Příst. K informacím
§ 5/6 (nepovinné zveřejnění)
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích §§ 95, 101, 118 X Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, § 35/2, 36a, Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád § 328b, § 336c Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník § 3019

Z
ákon č. 128/2000 Sb., o obcích § 35

Zákon č.
563/1993 Sb., o účetnictví 
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví § 11/1 (náležitosti účetního dokladu) § 31, 32 (účetní dokumenty)

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
§ 35a/4, § 37/1 (zaměstnavatelé)

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení
§ 22c

Zákon č. 592/1992 Sb., o zdravotním pojištění
§ 25/3 (odvody pojistného )
Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody §30/2

Z
ákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce §§ 96, 142, 312 a násl.

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
§ 119
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, § 29, 30, 68, 69.  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích § 35 Zákon č. 134/2016 Sb., ZZVZ, §§ 75, 78

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, § 2 odst.1 § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 2 odst. 2 písm. m) zákona č. 94/2021 Sb. o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19[1] a mimořádné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. března 2021 pod č. j.: MZDR 47828/2020-24/MIN/KAN
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí Smluvní, zákonný Zákonný Zákonný Zákonný Zákonný NE Zákonný Smluvní Smluvní, zákonný Zákonný Zákonný Zákonný Zákonný Zákonný Zákonný Zákonný Zákonný Zákonný Zákonný Zákonný Zákonný Zákonný Smluvní Zákonný Zákonný Smluvní Zákonný Smluvní Zákonný Smluvní Smluvní Zákonný Zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE